Algemene voorwaarden

RASOC B.V.

Algemene voorwaarden van Rasoc B.V. te Nijmegen.

Artikel 1 DEFINITIES

1.1 Onder “wederpartij” wordt verstaan ieder (rechts-) persoon tot wie Rasoc B.V. haar aanbiedingen richt, alsmede degene die zijn aanbiedingen aan Rasoc B.V. richt danwel een opdracht aan haar verstrekt, c.q. degene met wie Rasoc B.V. een overeenkomst is aangegaan.
1.2 onder “product” of “zaak” dient te worden verstaan: Alle zaken die met toepassing van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij worden geleverd.

1.3 onder “ter plaatse bij Rasoc B.V.” dient te worden verstaan: het magazijn c.q. kantoorruimte van Rasoc B.V. te Nijmegen. 1.4 Voorzover mogelijk zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de diensten die Rasoc B.V. in verband met de zaak voor de wederpartij verricht, zoals het installeren ervan.

Artikel 2 DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Rasoc B.V., aan Rasoc B.V. verstrekte opdrachten en door Rasoc B.V. gesloten overeenkomsten.
2.2 Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten genoemd onder 2.1.
2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Rasoc B.V. slechts indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Rasoc B.V. zijn bevestigd.

Artikel 3 AANBOD EN AANVAARDING

3.1 Alle aanbiedingen, brochures, offertes en prijsopgaven van Rasoc B.V. zijn vrijblijvend en binden Raso c B.V. niet. Een schriftelijke offerte is geldig voor de daarin genoemde termijn en bij gebreke daarvan gedurende een termijn van 14 dagen.
3.2 Alle gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven doch zij zijn slechts bindend voor zover Rasoc B.V. de juis theid ervan expliciet schriftelijk heeft gegarandeerd.
3.3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een aanbod van Rasoc B.V. door de wederpartij binnen de onder 3.1 genoemde termijn schriftelijk wordt aanvaard. Rasoc B.V. behoudt zich echter het recht voor haar aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding te herroepen. Bij mondelinge aanvaarding van een aanbod door de wederpartij en wanneer de wederpartij een aanbod doet en/of opdracht geeft, komt de overeenkomst slechts tot stand indien Rasoc B.V. daaraan gevolg geeft door feitelijk te beginnen met de uitvoering ervan danwel schriftelijk de overeenkomst te bevestigen c. q. het aanbod te aanvaarden.
3.4 Wanneer een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en een verwerping van het gehele aanbod van Rasoc B.V. ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.

Artikel 4 PRIJS

4.1 De door Rasoc B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten.
4.2 De door Rasoc B.V. met de wederpartij overeengekomen prijzen kunnen na het aangaan van de overeenkomst worden verhoogd, indien Rasoc B.V. voor de uitvoering van haar verplichting uit de overeenkomst door haar toeleverancier is geconfronteerd met een prijsverhoging, of zich andere prijsverhogende omstandigheden hebben voorgedaan. Wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs, kan de wederpartij de overeenkomst ten aanzien van de in prijs verhoogde artikelen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging schriftelijk ontbinden.

4.3 Prijsverhogingen, voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de aanvankelijk gesloten overeenkomst, worden doorberekend aan de wederpartij.
4.4 Normale standaardemballage is in de prijs inbegrepen; speciale verpakkingen worden door Rasoc B.V. tegen kostprijs afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 5 LEVERING

5.1 Opgegeven levertijden en/of opleveringsdata geven slechts een indicatie van het werkelijke tijdstip van levering en zulle n nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of oplevering dient Rasoc B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. In geval van ontbinding wegens vertraging bij de levering heeft de weder partij geen recht op schadevergoeding, anders dan restitutie van hetgeen terzake van de overeenkomst reeds aan Rasoc B.V. is betaald.

5.2 Aflevering bij de wederpartij geschiedt franco binnen Nederland indien order vermeld op de factuur groter is dan € 500,00 (exclusief B.T.W.), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De kosten van transport met betrekking tot leveranties buit en Nederland zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De kosten van installati e van de zaak zijn altijd voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Aflevering geschiedt op de met de wederpartij afgesproken plaats en op de door Rasoc B.V. vastgestelde tijdstippen, die d oor Rasoc B.V. aan de wederpartij tijdig zullen worden opgegeven. De wederpartij is gehouden de zaak op het vastgestelde afleveringstijdtip op de afgesproken plaats in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit vloeiende kosten aan de wederpartij in rekening zullen worden gebracht.

5.4 Het risico van de zaak gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering, ook al is de eigendom van de zaak door Rasoc B.V. nog niet overgedragen.
5.5. Rasoc B.V. heeft het recht de zaak in gedeelten te leveren, welke deelleverantie s door haar afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

5.6 Leveringen van orders kleiner dan € 500,00 (exclusief B.T.W.) geschiedt door afhaling ter plaatse bij Rasoc B.V., binnen 7 dagen na de schriftelijke of telefonische kennisgeving door Rasoc B.V. dat de zaak voor de wederpartij ter beschikking staat, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk een ander termijn is overeen gekomen. Wordt de zaak binnen genoemde termijn niet afgehaald, dan is Rasoc B.V. vrij de overeenkomst te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van Rasoc B.V. schadevergoeding te vorderen. Rasoc B.V. kan de wederpartij (redelijke) opslagkosten in rekening brengen, wanneer zij de zaak niet binnen de termijn van 7 dagen afhaalt.

5.7 Het risico van waardevermindering of tenietgaan van de door Rasoc B.V. aan de wederpartij te leveren zaak is voor rekenin g van de wederpartij vanaf het moment van kennisgeving aan de wederpartij dat het gekochte voor hem ter beschikking staat.
5.8 Indien de wederpartij, in afwijking van de 5.6, met Rasoc B.V. overeenkomt dat Rasoc B.V. de zaak zal vervoeren danwel door derden zal laten vervoeren, komen de kosten en het risico van dit vervoer altijd voor rekening van de wederpartij.

5.9 In die gevallen waarin is overeengekomen dat Rasoc B.V. zorgdraagt voor transport van de zaak wordt de wijze van verpakking en transport door haar bepaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 BETALING

6.1 Betaling geschiedt contant bij aflevering, tenzij betaling op termijn overeengekomen is. In het laatste geval dient betal ing binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij verstrijken waarvan de wederpartij in verzuim is en contractuele rente is verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage van 1% per maand, of de wettelijke rente als deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, gerekend vanaf 30 dagen na factuurdatum tot aan het tijdstip van betaling. Bij betaling per bank geldt als moment van betaling de datum van bijschrijvin g op de rekening van Rasoc B.V.

6.2 Bij niet-betaling binnen de in sub. 6.1 bedoelde termijn houdt Rasoc B.V. zich het recht voor het door de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. Deze incassokosten omvatten zowel de buitengerechtelijke als de volledige gerechtelijke kosten, ook als laatstgenoemde een door de rechter toegekend bedrag aan proceskosten te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten die Rasoc B.V. dient te maken ter inning van haar vordering op de wederpar tij. Zij worden gesteld op 15% van het bedrag van de vordering met een minimum van € 50,00.
6.3 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in eerste instantie ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van vordering uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij bij de betaling dat de voldoening op een andere vordering betrekking heeft.

6.4 In geval van verzuim, liquidatie, insolventie, (aanvraag van) faillissement, (aanvraag van) surséance van betaling (van d e onderneming) van de wederpartij zullen alle verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
6.5 Rasoc B.V. houdt zich het recht voor een gedeelte van de koopsom bij vooruitbetaling te verlangen en de wederpartij te verzoeken zekerheid te stellen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.

6.6 Rasoc B.V. is bevoegd de nakoming van haar verbintenis op te schorten indien de wederpartij niet aan al haar verplichting en voldoet danwel indien na het sluiten van de overeenkomst te harer kennis gekomen omstandigheden Rasoc B.V. goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Rasoc B.V. blijft eigenaar van de afgeleverde zaak, zolang de wederpartij niet of niet volledig heeft voldaan aan haar betalingsverplichting:
a. terzake van de krachtens enige overeenkomst geleverde;
b. krachtens zodanig overeenkomst tevens, ten behoeve van de wederpartij, verrichte of te verrichten werkzaamheden; c. terzake van hetgeen de wederpartij in verband met het tekortschieten in de nakoming van dergelijke overeenkomsten verschuldigd is.

7.2. De wederpartij is slechts bevoegd de zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan deze zaken te verpanden of er enig ander recht op te vestigen, c.q. een derde persoonlijk recht te verschaffen met betrekking tot de zaak.
7.3 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen doen gelden, bijvoorbeeld via een beslag, surséance van betaling of een faillissement, is de wederpartij verplicht om Rasoc B.V. terstond hiervan op de hoogte te stellen.

7.4 De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van Rasoc B.V.:
1. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings - en waterschade, als mede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen ter inzage te geven;
2. Alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij voorbaat te verpanden c.q. te cederen aan Rasoc B.V.;
3. de vorderingen, die de wederpartij verkrijgt jegens haar afnemers bij het verkopen in het kader v an haar normale bedrijfsuitoefening van onder eigendomsvoorbehoud voor Rasoc B.V. geleverde zaken, te verpanden c.q. cederen aan Rasoc B.V.;
4. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Rasoc B.V.
5. op andere manieren medewerking verlenen aan alle redelijke maatregelen die Rasoc B.V. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken willen treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
7.5. In elk geval van verzuim van de wederpartij en wanneer er gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen is Rasoc B.V. gerechtigd de afgeleverde zaken, waarop het in sub 7.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, zonder nadere aankondiging bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden terug te halen of te doen ophalen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door ha ar op dat moment verschuldigde bedrag, per dag. De wederpartij machtigt Rasoc B.V. bij voorbaat haar toebehorende of bij haar in gebruik zijnde terreinen of gebouwen te betreden opdat Rasoc B.V. de teruggevorderde zaken onder zich kan nemen.

Artikel 8 GARANTIE EN SERVICE
8.1. Bij storingen en defecten aan onze geleverde armaturen dient u eerst vast te stellen of de installatie in orde is en of de lichtbron niet defect is. Daarna kunt u contact opnemen met ons technisch team.
8.2. Armaturen die uitsluitend door ons worden geleverd vallen onder d e garantie van een goede werking gedurende 1 jaar na factuurdatum.Verkeerde montage of aansluiting vallen niet onder de garantievoorwaarden en kunnen uitsluitend tegen kostprijs worden gerepareerd in ons bedrijf in Nijmegen. Evt. kosten en verzendkosten w orden doorberekend. Reparatiekosten door derden, zonder toestemming, worden niet in behandeling genomen. Garantie op herstel uitsluitend binnen Nederland.
8.3. Armaturen door ons geleverd en gemonteerd vallen gedurende het eerste jaar onder de garantie zoa ls in art.1 vermeld. Railspots die simpel kunnen worden afgenomen moeten altijd worden opgestuurd.
8.3. Lichtbronnen vallen niet onder onze garantieverplichtingen. Hiervoor geldt de garantiebepaling van de betreffende fabrikant.
8.4. A) Defecten aan armaturen, ontstaan binnen 6 maanden na montage, worden kosteloos op locatie gerepareerd.(uitgezonderd los te nemen railspots en armaturen).
Bij defecten die ontstaan na 6 maanden worden uren en voorrijkosten in rekening gebracht. B) Defecten aan armaturen na de garantietermijn van 12 maanden kunnen door ons worden uitgevoerd. (na overleg met onze technische dienst). Voorrijkosten € 70,00, montagekosten per 1⁄2 uur € 25,00 excl. BTW.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 is Rasoc B.V. nimmer aansprakelijk voor schade, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Rasoc B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 OVERMACHT

10.1 Rasoc B.V. is, onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, nimmer aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, wanneer zich een geval van overmacht voordoet.
10.2 Onder overmacht van de zijde van Rasoc B.V. is mede inbegrepen, elke omstandigheid buiten toedoen van haar ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering van Rasoc B.V.’s eigen leveranciers, stakingen, uitsluitingen, verstoringen van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport en bovenmatig ziekteverzuim van

het personeel.

Artikel 11 GEHEIMHOUDING

11.1 De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding van de door Rasoc B.V. aan haar ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan gegevens omtrent een nieuw te ontwikkelen produkt, bijvoorbeeld in de onderhandelingsfase door Rasoc B.V. naar voren gebracht. Tevens is de wederpartij verplicht zich te onthouden van gebruikmaking van voornoemde gegevens ten behoeve van haar bedrijfsvoering.

Artikel 12 GESCHILLEN

12.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
12.2 De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door de partijen kan wo rden uitgesloten.

12.3 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, worden onderworpen aan het oordeel van de rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij de wet dwingend een andere rechter bevoegd verklaart

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then